កៅអីអង្គុយបែប GAMER នឹងត្រូវផលិតសម្រាប់រថយន្ត ​Nissan?

ដើម្បីចូលរួមការនៅក្នុងថ្ងៃ National Video Games ក្រុមហ៊ុន Nissan បានធ្វើការបង្ហាញកៅអង្គុយដែលបានគូសគំរូ 3D សម្រាប់រថយន្ត ៣ ម៉ូដែលរបស់ខ្លួន ដែលមានដូចជា៖ GT-R Nismo, Armada, និង LEAF។ ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើ Nissan នឹងផលិតមែនឬយ៉ាងណានៅឡើយទេ។

កៅអីសម្រាប់រថយន្ត GT-R Nismo
កៅអីសម្រាប់រថយន្ត Armada
កៅអីសម្រាប់រថយន្ត LEAF ប្រភេទ hatchback
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម