ក្រសួងប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃ៧៥% លើផ្លាកលេខភ្នំពេញ BG-1333

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

នៅលើទំព័រផ្លូវការ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានធ្វើការបង្ហាញពីការលក់បញ្ចុះតម្លៃលេខភ្នំពេញ BG-1333 ត្រូវបានដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃ៧៥% ស្មើនឹង 1,000,000រៀល (តម្លៃពេញ 4,000,000រៀល)។ លោកអ្នកអាចចូលមើលនៅទីនេះ https://vehicle.mpwt.gov.kh/#/plates?plate=2BG1333

 

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ផ្លាកលេខរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវបានដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃតាមសេរីជាបន្តបន្ទាប់រួមមាន៖ ថយ១ស៊េរី ចុះតម្លៃ ៥០%, ថយ២ស៊េរី ចុះតម្លៃ ៧៥%, ថយ៣ស៊េរី ចុះតម្លៃ ៩០%, ថយ៤ស៊េរី ចុះតម្លៃ ៩៥% និងថយចាប់ពី៥ស៊េរីឡើងទៅ ចុះតម្លៃ ១០០%។ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែមានជម្រើសយ៉ាងសម្បូរបែបក្នុងការជ្រើសរើសយកផ្លាកលេខរាជធានី-ខេត្តសេរីបច្ចុប្បន្ន ឬលេខបញ្ចុះតម្លៃ ឬលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនតាមការពេញចិត្តផងដែរ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម


:::យោង៖ https://mpwt.gov.kh/kh/documents/declaration/286
:::ប្រព័ន្ឋស្វ័យប្រវត្តិកម្មដាក់ពាក្យចុះបញ្ជីរថយន្ត៖ https://vehicle.mpwt.gov.kh
:: Hotline មណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់ លើសេវាសាធារណៈ៖ ១២៧៥

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម