ក្រសួងពន្យាពេលជិត ៣ ខែទៀត សម្រាប់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ

ដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានបំណងផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សម្រេចបន្តអនុវត្តការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងពីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន៖

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម