ខែឧសភានេះ! ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាថៃ នៅតែឈរចំណាត់លេខថ្នាក់លេខ ១ ក្នុងចំណែកទីផ្សារ (Market Share)…

ប្រទេសថៃ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈរបាយការណ៌ក្នុងស្រុក MarkLines ទាក់ទងទៅនឹងចំណែកទីផ្សារនៃការលក់រថយន្តថ្មី របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ សម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

*Y-o-Y : ការគណនាផ្ទាល់ដោយ MarkLines ប្រភពទិន្នន័យ៖ តូយ៉ូតា ម៉ូទ័រថៃឡែន

តាមរយៈរបាយការណ៌បានបង្ហាញពីការលក់ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ធៀបទៅនឹងការលក់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨៖

១. តូយ៉ូតា កើនឡើង ២៥%

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Isuzu កើនឡើង ៣,៥%

៣. ហុងដា កើនឡើង ៦,៦%

៤. Mitsubishi  កើនឡើង ១១.៩%

៥. នីសាន់ កើនឡើង ៧,៥%

៦. Ford ថយចុះ ១៥,២%

៧. Mazda ថយចុះ ០,១%

៨. Suzuki ថយចុះ ៨,៦%

៩. MG កើនឡើង ៧,៥%

១០. Chevrolet ថយចុះ ៤,៥%

យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបដែលប្រមូលដោយមជ្ឈមណ្ឌល MarkLines បានអោយដឹងថា ចំនួនលក់សរុបសម្រាប់ខែមិថុនា ក្នុងប្រទេសថៃគឺមានការកើនឡើង ៣,៧% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានចំនួន ៨៨,០៩៧ គ្រឿង ដោយក្នុងនោះចាប់ពីខែមករា ដល់ខែឧសភា ការលក់មានការកើនឡើង ៩,១% មានចំនួន ៤៣៧,៧២២ គ្រឿង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម