ចំនួនលក់រថយន្តនៅជប៉ុនធ្លាក់ចុះ ក្រោយដំឡើងថ្លៃពន្ធ

ចំនួនលក់រថយន្តថ្មីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នាំចុងក្រោយ បន្ទាប់ពីមានការដំឡើងពន្ធក្នុងត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ២០១៩។

រថយន្តប្រមាណ ៥,២គ្រឿងត្រូវបានទិញយកទៅប្រើប្រាស់ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ធ្លាក់ចុះបន្តិច បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ សរុបចំនួន ៥,២៧លានគ្រឿង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនលក់នេះ បណ្តាលមកពីការដំឡើងពន្ធប្រើប្រាស់ ពី ៨% ទៅ ១០% កាលពីថ្ងៃទី០១ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ បង្កឲ្យចំនួនលក់ធ្លាក់ចុះ ២៥% ក្នុងខែតុលា និង ១៣% ក្នុងខែវិច្ឆិកា។

ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនលក់នេះទៀតសោធ ត្រូវគេរំពឹងថា នឹងបន្តកើតឡើងនៅឆ្នាំ២០២០ នេះទៀត។ សមាគមន៍ Japan Automobile Tyre Manufacturers Association បានរំពឹងចំនួនលក់ត្រឹមក្រោម ៥,១លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម