ឆ្នាំរថយន្ត កំណត់ដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ឬ? តាមពិតទៅ…

តាមពិតទៅ ពាក្យជាច្រើនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការហៅ ឬកត់សម្គាល់ជាច្រើនដូចជា Full Option ឬ Half Option ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ហើយក៏មានការកំណត់ឆ្នាំរថយន្តទៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ផងដែរ។ ដូចនេះថ្ងៃនេះ ខេមបូ អូតូ សូមធ្វើការបកស្រាយចម្ងល់មួយនេះអោយច្បាស់ ហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តងាយយល់ផងដែរ។ តាមពិតទៅ ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់រថយន្ត គ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីឆ្នាំផលិតរបស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេប្រសិនបើនៅឆ្នាំ ២០១៩ ហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ឆ្នាំ ២០២០នោះ។ ដូចនេះ ការកំណត់ឆ្នាំរបស់រថយន្ត គឺអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុននីមួយៗ តែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៌៖ ប្រសិនបើឆ្នាំ ២០១៩ តែក្រុមហ៊ុនប្រកាស ម៉ូដែលឆ្នាំ២០២០ ប្រាកដណាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គឺឆ្នាំ ២០១៩ មិនអាចមានឆ្នាំខ្ពស់ជាងនេះឡើយ អ្វីដែលក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើបានគឺមានក្រដាសពន្ធនាំចូលដោយកំណត់នៅលើនោះថា ម៉ូដែលឆ្នាំ២០២០។

នេះជាអ្វីដែលក្រុមការងារបានធ្វើការពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានមតិឬចម្ងល់អាចធ្វើការផ្តល់មតិនៅខាងក្រោមនេះបាន!

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម