តម្លៃរាយប្រេងឥន្ធនៈត្រឹមថ្ងៃទី០១ ដល់ ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០!

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយតម្លៃរាយសម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 ២ ៧០០ រៀល/លីត្រ និង ២ ៥០០ រៀល/លីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការ៖

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម