តោះបងប្អូន ជិតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់បង់ពន្ធផ្លូវយានយន្តប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ហើយ!

យោងតាមសេចក្តីប្រកាស និងការរំលឹក របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដល់ម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទប្រចាំឆ្នាំ ការប្រមូលពន្ធប្រភេទនេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ៥៣១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភាព ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរួសរាន់អញ្ជើញមកប្រកាសបង់ពន្ធ ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាខាពន្ធដារខេត្ត ខណ្ឌ ឬនៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ឬនៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ឬនៅធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី ឬនៅធនាគារ វឌ្ឍនៈ ឬនៅធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ឬនៅធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ឬនៅធនាគារដែលបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីចៀសវាងនូវការកកស្ទុះ និងការប្រជ្រៀតគ្នាមកប្រកាសបង់បន្ធ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសទាំងស្រុង៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម