តោះមកមើលឡានរបស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu យកទៅដាក់តាំងនៅពិពរណ៌ Motor Expo 2023 នៅប្រទេសថៃ

[បរទេស] ពិធីពិពរណ៌រថយន្ត Motor Expo 2023 ជាលើកទី៤០ នៅឯប្រទេសថៃដែលកំពុងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិឆ្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយមានក្រុមហ៊ុនរថយន្តជាច្រើនបាននាំយករថយន្តទៅដាក់បង្ហាញ ហើយខាងក្រោមនេះ គឺជារថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu ដែលបាននាំយកទៅដាក់បង្ហាញ ៖

  • ភីកអាប់ Isuzu D-Max ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • ភីកអាប់ Isuzu V-Cross 3.0 ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ

  • Isuzu MU-X ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម