តោះមកស្គាល់រថយន្តទាំង ១០ម៉ូដែលប្រើ Hybrid ស៊ីសាំងតិចជាងគេក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

[បរទេស] យោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Motor1.com បានធ្វើការបង្ហាញនៅរថយន្តប្រើម៉ាស៊ីនកូនកាត់ Hybrid ទាំង ១០ ម៉ូដែលមានការសន្សំសំចៃប្រេងឥន្ធនះល្អជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ។ ខាងក្រោមនេះ ជាម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២៤ ទាំង ១០មានកម្រិតស៊ីប្រេងតិចជាងគេ៖

Toyota Prius
  • ១) Toyota Prius ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៤,១ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ២) Hyundai Elantra ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៤,៣ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ៣) Kia Niro ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៤,៤ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ៤) Toyota Camry ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៤,៥ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ៥) Toyota Corolla ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៤,៧ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ៦) Honda Accord  ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៤,៩ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ៧) Hyundai Sonata ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៥ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ៨) Lexus ES 300h ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៥,៣ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ៩) Kia Sportage ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៥,៤ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ
  • ១០) Toyota Corolla Cross ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មានកម្រិតស៊ីប្រេងត្រឹមតែ ៥,៦ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ ៕
Kia Niro
Toyota Corolla Hybrid
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម