តោះមកស្គាល់ម៉ាកឧកបរណ៍បំពងសំឡេងទាំង ១០ ល្អបំផុតបំពាក់នៅលើរថយន្តក្នុងឆ្នាំ ២០២៣

[បរទេស] យោងតាមគេហទំព័រ Carbuzz បានបង្ហាញអំពីរថយន្តប្រណិតៗ ជាមួយតម្លៃថ្លៃៗជាច្រើនដែលបានបំពាក់ប្រព័ន្ធសំឡេងល្អដែលផ្តល់នៅសំឡេងដ៏អស្ចារ្យ ខាងក្រោមនេះ ជាក្រុមហ៊ុនឧបករណ៍បំពងសំលេងល្អជាងគេទាំង ១០ ដែលបានបំពាក់នៅរថយន្តក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ៖

១) Land Rover បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាកដ៏ប្រណិត Meridian ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Mercedes-Benz បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក Burmester ។

៣) Acura បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក ELS Studio ។

៤) Cadillac បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក AKG ។

5) Nissan បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក Bose ។

៦) BMW និង Volvo ពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក Bower & Wilkins ។

៧) Audi ពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក Bang & Olufsen ។

៨) Bentley ពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក Naim ។

៩) Jeep ពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក McIntosh ។

១០) Lexus ពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក Mark Levinson ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម