តោះមកស្គាល់ ឡានប្រើអគ្គិសនីសុទ្ធដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេនៅលើពិភពលោកទាំង ១០ ម៉ូដែល

[បរទេស] ខាងក្រោមនេះជា ម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោក ក្នុង​ចំណោម​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ទាំង ១០ ម៉ូដែល​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ៣,៥៦ លាន​ដុល្លារ មាន​មួយ​ម៉ូដែល​មក​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន ៖

  • Aspark Owl ជារថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធរបស់ប្រទេសជប៉ុន ដែលផលិតតែ ៥០គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលមានតម្លៃលក់ ៣,៥៦ លានដុល្លារ

  • Lotus Evija ជារថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស ដែលផលិតតែ ១៣០ គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលមានតម្លៃលក់ ២,៥ លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • Pininfarina Battista រថយន្តអគ្គិសនីនេះ មានតម្លៃលក់ ២,២ លានដុល្លារ

  • Rimac Nevera រថយន្តនេះផលិតតែ ១៥០ គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោក ដែលមានតម្លៃលក់ ២,២ លានដុល្លារ

  • Hispano Suiza Carmen Boulogne រថយន្តអគ្គិសនីនេះ មានតម្លៃលក់ ១,៨ លានដុល្លារ

  • Rolls-Royce Specter រថយន្តអគ្គិសនីនេះ មានតម្លៃលក់ ៤១៣ ០០០ លានដុល្លារ

  • Faraday Future FF01 91 រថយន្តអគ្គិសនីនេះ មានតម្លៃលក់ ៣០៩ ០០០ លានដុល្លារ

  • Cadillac Celestiq រថយន្តអគ្គិសនីនេះ មានតម្លៃលក់ ៣០០ ០០០ លានដុល្លារ

  • Lucid Air Sapphire រថយន្តអគ្គិសនីនេះ មានតម្លៃលក់ ២៤៩ ០០០ លានដុល្លារ

  • Meserati GranTurismo Folgore រថយន្តអគ្គិសនីនេះ មានតម្លៃលក់ ២១៥ ០០០ លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម