ទាំងនេះជាឡានដែលមានល្បឿនស្ទុះលឿនបំផុតទាំង ១០

[បរទេស] រថយន្តដែលលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកតែងតែមានកិត្យានុភាពបំផុត នោះគឺជារថយន្តដែលបង្កើនថាមពល ក៏ដូចជាល្បឿនលឿនបំផុតដែលនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនៅភាពរំភើបក។ ខាងក្រោមនេះ ជារថយន្តដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតទាំង ១០

១) Rimac Nevera អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ១,៧៤ វិនាទី

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Pininfarina Battista អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ១,៧៩ វិនាទី

៣) Lucid Air Sapphire អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ១,៨៩ វិនាទី

៤) Porsche 918 Spyder អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ២,២ វិនាទី

៥) Bugatti Chiron Pur Sport អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ២,៣ វិនាទី

៦) Ferrari SF90 Stradale អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ២,៤ វិនាទី

៧) Koenigsegg Jesko អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ២,៥ វិនាទី

៨) Chevrolet Corvette Z06 អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ២,៦ វិនាទី

៩) McLaren 750S អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ២,៧ វិនាទី

១០) McLaren P1 អាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ ០-១០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចាយពេលត្រឹមតែ ២,៨ វិនាទី ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម