ទាំងនេះជាឡានអគ្គិសនីទាំង ១០ ម៉ូដែល ដែលលក់បានច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយ Tesla ឈរកំពូលតារាង

[បរទេស] យោងតាមទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញដោយគេហទំព័រ motor1 អំពីរថយន្តអគ្គិសនី (BEVs) ដែលលក់ដាច់បំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយរថយន្តរបស់ Tesla បាននាំមុខគេ ។ ខាងក្រោមនេះ ជារថយន្តអគ្គិសនីទាំង ១០ ដែលលក់បានច្រើនជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ៖

  • Tesla Model Y លក់បានចំនួន ៧៤៧ ៥០០ គ្រឿង កើនឡើង ២៣%

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • Tesla Model 3 លក់បានចំនួន ៤៨២ ២០០ គ្រឿង ធ្លាក់ចុះ ៣%

  • Wuling Hongguang Mini លក់បានចំនួន ៤៤៣ ៤០០ គ្រឿង កើនឡើង ១៤%

  • BYD Dolphin លក់បានចំនួន ២០៥ ២០០ គ្រឿង កើនឡើង ៩១៦%

  • BYD ATTO 3 លក់បានចំនួន ១៨០ ៦០០ គ្រឿង

  • Volkswagen ID.4 លក់បានចំនួន ១៧៥ ៦០០ គ្រឿង កើនឡើង ៥៣%

  • BYD Qin លក់បានចំនួន ១៦៣ ៤០០ គ្រឿង កើនឡើង ១០៩%

  • GAC Aion Y លក់បានចំនួន ១១៩ ៨០០ គ្រឿង កើនឡើង ២៨២%

  • GAC Aion S លក់បានចំនួន ១១៧ ០០០ គ្រឿង កើនឡើង ៥៣%

  • BYD Han លក់បានចំនួន ១១៦ ៥០០ គ្រឿង កើនឡើង ៤៨%

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម