ទាំងនេះជាឡាន Collection របស់ Ferrari លក់បានថ្លៃបំផុត ជាមួយតម្លៃហក់ដល់ ៧០ លានដុល្លារ

[បរទេស] Ferrari គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តស្ព័រដ៏ប្រណិតរបស់ប្រទេសអ៉ីតាលី ហើយខាងក្រោមនេះគឺជារថយន្តម៉ូដែលពីដើមដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងប្រវតិ្តសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន ៖

  • Ferrari 250 GT ដែលមានលេងតួ 4153 GT លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ៧០ លានដុល្លារ

  • Ferrari 250 GTO 1963 លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ៥២ លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • Ferrari 250 GTO 1962 លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ៤៨ លានដុល្លារ

  • Ferrari 250 GTO Berlinetta លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ៣៨ លានដុល្លារ

  • Ferrari 335 s Spider Scaglietti លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ៣៥ លានដុល្លារ

  • Ferrari 290 MM 1956 លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ២៨ លានដុល្លារ

  • Ferrari 275 GTB Spider NART by Scaglietti លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ២៧,៥ លានដុល្លារ

  • Ferrari 275 GTB Speciale 1964 លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ២៦,៤ លានដុល្លារ

  • Ferrari 410 Sport Spider 1955 លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ២២ លានដុល្លារ

  • Ferrari 290 MM Scaglietti 1956 លក់បានតម្លៃរហូតដល់ ២២ លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម