ទាំង១០ នេះ ជាឡានអគ្គិសនីស៊េរីថ្មីបើកបរបានចម្ងាយឆ្ងាយដោយយោងតាមស្ថាប័ន EPA

[បរទេស] យោងតាមគេហទំព័រ CarBuzz បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញរថយន្តអគ្គិសនីស៊េរីថ្មី ដែលអាចបើកបរបានចម្ងាយឆ្ងាយ ដោយយោងតាមស្ថាប័ន EPA ។ ខាងក្រោយនេះ ជារថយន្តអគ្គិសនីដែលបើកបានចម្ងាយឆ្ងាយទាំង ១០ ៖

១) Lucid Air Dream Edition រថយន្តអគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៨៣៦ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Lucid Air Grand Touring រថយន្តអគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៨៣០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

៣) Tesla Model S រថយន្តអគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦៥១ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

៤) Hyundai Ioniq 6 រថយន្តអគ្គិសនីនេះ បំពាក់អាគុយទំហំ ៧៧,៤ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៨០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

៥) Tesla Model 3 រថយន្តអគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦៧៥ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

៦) Mercedes-Benz EQS រថយន្តប្រភេទ អគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៦៣ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

៧) Tesla Model X រថយន្តអគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៦០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

៨) Tesla Model Y រថយន្តអគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៣១ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

៩) Rivian R1T រថយន្តអគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥២៧ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង

១០) BMW iX រថយន្តអគ្គិសនីនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥២១ គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាកថ្មពេញម្តង ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម