ទិន្នន័យចុងក្រោយអំពីរថយន្តភីកអាប់លក់ដាច់ជាងគេបំផុតនៅអាមេរិក

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ​រថយន្ត​ភីកអាប់​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី ៣ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ចេញ​ឡើង ដែល​ឃើញ​ថា​ម៉ូដែល​ខ្លះ​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ចំនួន​លក់ និង​ខ្លះ​ទៀត​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ខាង​ក្រោម​ជា​រថយន្ត​ភីកអាប់​លក់​ដាច់​ជាង​គេ ៖

១. Ford F-Series លក់​បាន​ ២១៤ ១៧៦ គ្រឿង ធ្លាក់​ចុះ ៦% បើ​ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ឆ្នាំ​មុន​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Ram Pickup លក់​​​បាន​ ១៦១ ៦៣៥ គ្រឿង កើន​ ១៣,៨%

៣. Chevrolet Silverado លក់​បាន​ ១៥៥ ៤៨២ គ្រឿង​ កើន ១៦,៦%

៤. GMC Sierra លក់​បាន​ ៦៦ ១៩៩ គ្រឿង​ កើន​ ២៨,៩%

៥. Toyota Tacoma លក់​បាន​ ៦៥ ៧៥៦ គ្រឿង ធ្លាក់​ចុះ​ ២,៨%

៦. Chevrolet Colorado លក់​បាន​ ៣១ ៦៥៦ គ្រឿង​ ថយ​ចុះ ៩,៥%

៧. Toyota Tundra លក់​បាន ៣១ ៥៦៥ គ្រឿង​ ថយ​ចុះ ១,៣%

៨. Ford Ranger លក់​បាន​ ២៦ ២១១ គ្រឿង (ទើប​ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​ដំបូង)

៩. Jeep Gladiator លក់​បាន​ ១៦ ១៣២ គ្រឿង (ទើប​ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​ដំបូង)

១០. Nissan Frontier លក់​បាន​ ១៥ ៣៦៤ គ្រឿង​ ថយ​ចុះ ១៤%​​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម