ទីបំផុត! Tesla Cybertruck ចាប់ផ្តើមប្រគល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូង

[បរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla បានធ្វើការចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ចូននៅរថយន្តភីកអាប់អគ្គិសនីសុទ្ធ Tesla Cybertruck ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ដាក់បង្ហាញចេញក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដោយត្រឹមចំនួន ១០ គ្រឿងក្នុងចំនួន ២ លានគ្រឿងដែលទទួលបានការកក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងភីកអាប់នេះ គេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ ដោយក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ហាញជាផ្លូវការអំពីទំហំអាគុយដែលផ្តល់ថាមពលដល់រថយន្ត Cybertruck នឹងមានប៉ុន្មាននោះទេ ហើយក៏មិនមានម៉ូទ័រប៉ុន្មានដែរ ដែលរថយន្តដឹកទំនិញត្រូវបានចែកចាយនេះ។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងរំពឹងថារថយន្តនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងប្លង់ផ្សេងៗគ្នា ជាមួយនឹងជម្រើសម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន ១ ចំនួន ២ និងចំនួន ៣ ក៏ដូចជាការប៉ាន់ប្រមាណថាវានឹងទទួលបានជម្រើសអាគុយទំហំ ១២០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង និង ១៦០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងផងដែរ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម