មកដឹងគ្រឿងបន្លាស់ថ្លៃៗលើរថយន្តកំពូលៗ

១. ខ្សែ​ក្រវាត់​លើ​រថយន្ត Ferrari 458 មាន​តម្លៃ ៨៨៤ ដុល្លារ

២. ពណ៌​រំលេច​ដ៏​ប្លែក​លើ​រន្ធ​ខ្យល់​រថយន្ត Porsche 991 មាន​តម្លៃ ១ ៧៦៨ ដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៣. កន្លែង​ដាក់​ស្រា​សាំប៉ាញ​លើ​រថយន្ត Mercedes-Maybach មាន​តម្លៃ ៣ ២៨៤ ដុល្លារ

៤. ទេវរូប​លើ​រថយន្ត Rolls-Royce មាន​តម្លៃ ៩ ៤៧៦ ដុល្លារ

៥. ដំបូល​ផ្កាយ​ក្នុង​រថយន្ត Rolls-Royce Phantom មាន​តម្លៃ ១២ ៦៣២ ដុល្លារ

៦. កៅអី​អង្គុយ​ខាង​ក្រោយ​លើ​រថយន្ត Lexus LS មាន​តម្លៃ ១៧ ០៥៣ ដុល្លារ

៧. ប្រអប់​ដាក់​ភេសជ្ជៈ​លើ​ Rolls-Royce មាន​តម្លៃ ២០ ២០៩ ដុល្លារ

៨. កាបូប​ LV លើ​រថយន្ត BMW i8 មាន​តម្លៃ ២០ ៨៤១ ដុល្លារ

៩. នាឡិកា​ Aston Martin មាន​តម្លៃ ៣១ ៥៧១ ដុល្លារ

១០. របាំង​បាំង​អ្នក​បើកបរ​និង​អ្នក​ដំណើរ​ខាង​ក្រោយ​លើ​រថយន្ត Rolls-Royce Phantom មាន​តម្លៃ ៣៥ ៩៨៨ ដុល្លារ

១១. ទឹក​ថ្នាំ​លោហៈ​លើ​រថយន្ត Porsche 918 Spyder មាន​តម្លៃ ៦៥ ៦៤៧ ដុល្លារ

១២. នាឡិកា​លើ​រថយន្ត​ Bentley Bentayga មាន​តម្លៃ ១៦៦ ៦៧៦ ដុល្លារ

១៣. សម្បក​ខ្លួន​ធ្វើ​ពី​កាបូន​លើ​រថយន្ត Bugatti Veyron មាន​តម្លៃ ៣១៥ ៦៧៥ ដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម