មកស្គាល់កង់ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេ ទាំង១០ លើពិភពលោក តម្លៃរហូតដល់ កន្លះលានដុល្លារ

នៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ បាននឹងកំពុងទទួលបាននូវការពេញនិយមកីឡាជិះកង់ ដែលវាជាកីឡាមួយដើម្បីសុខភាព។ ទើបតែឆ្នាំនេះ ដែលយើងសង្កេតឃើញថាកីឡាជិះកង់នេះទទួលបានការពេញនិយមបែបនេះ រហូតដល់កន្លែងខ្លះគ្មានកង់លក់ទៀត។ ហេតុនេះ ខេមបូអូ សូមណែនាំកង់ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេ ទាំង១០ លើពិភពលោក ដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម៖

១. Trek Butterfly Madone: ៥០០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Trek Yoshimoto Nara: ២០០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៣. KAWS: Trek Madone – ១៦០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤. Aurumania Crystal Edition Gold Bike: ១១៤ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៥. Trek Madone 7: Diamond – ៧៥ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៦. Chrome Hearts X Cervelo: ៦០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៧. Montante Luxury Gold Collection – ៤៦ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៨. eRockit’s Electric Assist Bike – ៤៤ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៩. Litespeed Blade Bike: ៤០ ៧៨៨ ដុល្លារអាមេរិក

១០. Phanuel Krencker’s ‘Bicylettes de Luxe’ – ៣៤ ៤២៥ ដុល្លារអាមេរិក

 

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម