មកស្គាល់រថយន្តប្រភេទ ភីកអ៉ាប់ (Pick Up) នាំចូលផ្លូវការនៅកម្ពុជាតិចមើល!

អ្នកខ្លះក៏ដឹង អ្នកខ្លះទៀតក៏អាចនិយាយបានថាមិនដឹងដែរ ថាសព្វថ្ងៃប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញធន់តូច ឬហៅថារថយន្ត ភីកអ៉ាប់នោះ ដែលបាននាំចូលមកលក់ដោយក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវផ្លូវការមានអ្វីខ្លះនោះ សូមតាមដានខាងក្រោម៖

១. រថយន្ត Hilux Revo នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា

រថយន្ត Hilux Revo Rally
រថយន្ត Hilux Revo Premium

២. រថយន្ត Ford Ranger , F-150, F-150 Raptor នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
រថយន្ត Ford Ranger
រថយន្ត F-150
រថយន្ត F-150 Raptor

៣. រថយន្ត Nissan Navara នាំចូលដោយ TAN CHONG MOTOR CAMBODIA

រថយន្ត Nissan Navara

៤. រថយន្ត Mitsubishi Triton នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Mitsu (Cambodia)

រថយន្ត Mitsubishi Triton

៤. រថយន្ត Chevrolet Colorado នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Chevrolet Cambodia

រថយន្ត Chevrolet Colorado

៥. រថយន្ត Amarok នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន HGB

រថយន្ត Amarok

៦. រថយន្ត Isuzu D-Max នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន ខេ (ខេមបូឌា)

រថយន្ត Isuzu D-Max

៧. រថយន្ត Mazda BT50 នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន HGB

រថយន្ត Mazda BT50
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម