មកស្គាល់រថយន្ត ១០ លក់ដាច់បានច្រើនជាងគេនៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​នាឆ្នាំ ២០១៩

ផ្អែក​តាម​តួ​លេខ​របស់​វិបសាយ​ Focus2move បាន​បង្ហាញ​ថា​ រថយន្ត​ដែល​លក់​ដាច់​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​លើ​ទីផ្សារ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​នា​ឆ្នាំ ២០១៩ ភាគ​ច្រើន​គឺ​ជា​ម៉ូដែល​រថយន្ត​ជប៉ុន។

១. Toyota Hilux លក់​បាន​ ២០៣ ៥២៣ គ្រឿង​ (កើន​ ៥,៨%)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Isuzu D-Max លក់​បាន​ ១៥៥ ៧៤៧ គ្រឿង (ថយ​ ៩,២%)

៣. Mitsubishi Xpander លក់​បាន​ ១២៣ ៦១១ គ្រឿង (កើន​ ៣១,៤%)

៤. Toyota Avanza លក់​បាន​ ១០២ ៤៦៤ គ្រឿង (កើន​ ៥,៨%)

៥. Toyota Vios លក់​បាន​ ៩១ ៦៥៩ គ្រឿង (កើន​ ៦,១%)

៦. Toyota Rush លក់​បាន​ ៨២ ៧២១ គ្រឿង (កើន​ ២៧,៥%)

៧. Pedodua Myvi លក់​បាន​ ៨១ ៩៦៦ គ្រឿង (ថយ​ ០,២%)

៨. Toyota Agya លក់​បាន​ ៧៩ ៦៣១ គ្រឿង (កើន​ ១៤២,២%)

៩. Ford Ranger លក់​បាន​ ៧៩ ៣៥០ គ្រឿង (ថយ​ ៣,៩%)

១០. Toyota Fortuner លក់​បាន​ ៧៧ ៥៨៥ គ្រឿង (ថយ​ ២%)

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម