មកស្គាល់ស្លាកលេខដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតទាំង ១០

[បរទេស] នៅក្នុងបញ្ជីស្លាកលេខថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីស្លាកលេខដែលមានតម្លៃលក់ជាផ្លូវការខ្ពស់បំផុតបើយោងតាមគេហទំព័រ CarBuzz ៖

១) Dubai “P7” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ១៥ លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Abu Dhabi “5-1” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ១៤,៥ លានដុល្លារ

៣) Dubai “AA-9” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ១០ លានដុល្លារ

៤) Dubai “D-5” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ៩,៦ លានដុល្លារ

៥) Dubai “AA-8” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ៩,៥ លានដុល្លារ

៦) Abu Dhabii “5-5” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ៦,៨៦ លានដុល្លារ

៧) Abu Dhabi “2-2” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ៦,៣ លានដុល្លារ

៨) Dubai “0-9” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ៥,៧ លានដុល្លារ

៩) Abu Dubai “7” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ៣,៩ លានដុល្លារ

១០) Dubai “9” មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ២,៨ លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម