មកស្គាល់ឡានអគ្គិសនីម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២៤ ទាំង ១០ម៉ូដែល ផ្តល់ចម្ងាយបើកបរឆ្ងាយបំផុត

[បរទេស] យោងតាមសារ​ព័ត៌មាន Autoblog របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ជ្រើសរើសម៉ូដែលរថយន្តប្រើថាមពលអគ្គិសនីទ្ធម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២៤ ដែលបើកបរបានចម្ងាយឆ្ងាយជាងគេសម្រាប់ទីផ្សាររបស់ខ្លួន។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​​ម៉ូដែល​រថយន្ត​អគ្គិសនី​សុទ្ធទាំង ១០ ដែលបើកបរបានចម្ងាយឆ្ងាយជាងគេក្នុងឆ្នាំ​ ២០២៤ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក៖

Rivian R15 រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦៤៣ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៧៨ ០០០ ដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Tesla Model Y រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៣១ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៤៥ ៤០០ ដុល្លារ

Hummer EV រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥០៥ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៩៧ ០០០ ដុល្លារ

Cadillac Lyriq រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥០៥ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៦០ ០០០ ដុល្លារ

Ford Mustang Mach-E រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥០២ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៦០ ០០០ ដុល្លារ

BMW iX រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥០០ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៨៨ ០០០ ដុល្លារ

Kia EV6 រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៤៩៨ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៤៤ ០០០ ដុល្លារ

Hyundai Ioniq 5 រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៤៨៧ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៤៣ ០០០ ដុល្លារ

Mercedes EQE រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៤៤៩ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៧៩ ០០០ ដុល្លារ

Kia Kona រថយន្តនេះ អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៤២០ គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកថ្មពេញម្តង ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពី ៣៤ ០០០ ដុល្លារ ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម