មកស្គាល់ រថយន្តដំបូងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

រថយន្ត Benz Patent-Motorwagen គឹជារថយន្តដំបូងរបស់ពិភពលោកដែលទទួលបានអាញ្ញាប័ណ្ណ និងផលិតនៅឆ្នាំ ១៨៨៥។ រថយន្តនោះត្រូវបានបង្កើតដោយលោក Karl Benz ជនជាតិអាឡឺម៉ង ដែលជាស្ថាបនិករថយន្តដំបូងគេបង្អស់។ ការផលិតនោះគឺចំនាយថវិការអស់ចំនួន ៦០០ imperial German marks ដែលមានតម្លៃប្រហែល ១៥០ ដុល្លារនៅសម័យនោះ បើធៀបមកតម្លៃលុយត្រឹមឆ្នាំ ២០១៨ ប្រហែល ៤,១៨៣ដុល្លារ។ រថយន្តដំបូងនោះត្រូវបានផលិតដោយប្រើប្រាស់ម៉ាសុីនសាំង ប្រើប្រាស់សុីឡាំងចំនួន ១ ទំហំ ៩៥៤ សេស។ អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះ គឺមានកង់តែ ៣ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចបើកបរបានត្រឹមតែ ១៦គ.ម ក្នុងម៉ោង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម