មិនរាប់ប្រភេទ Hybrid រថយន្ត SUV ១០ ម៉ូដែលនេះស៊ីសាំង​តិច​ជាង​គេ​បំផុត

វិបសាយ​ព័ត៌មានយានយន្ត​ Motor1 បាន​ចាត់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​រថយន្ត​ SUV ​(មិន​មែន​ប្រភេទ Hybrid) ដែល​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ ដែល​ដាក់​លក់​លើ​ទីផ្សារ​សហរដ្ឋអាមេរិក។​ ​ជា​លទ្ធផល​សង្កេត​ឃើញ​ថា​រថយន្ត​ដែល​ជាប់​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី ភាគ​ច្រើន​គឺ​ជា​រថយន្ត​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន។

១០. Subaru Forester

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៩ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៧,១ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៨,១ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ២,៥ លីត្រ

៩. Nissan X-Trail

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៩ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៧,១ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៨,១ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ២,៥ លីត្រ

៨. Toyota C-HR

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៨,៧ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៧,៥ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៨,១ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ២,០ លីត្រ

​​៧. Toyota RAV4

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៨,៧ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៦,៩ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៧,៨ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ២,៥ លីត្រ

៦. Hyundai Kona

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៨,៤ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៧,៣ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៧,៨ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ១,៦ លីត្រ

៥. Honda HR-V

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៨,៤ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៦,៩ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៧,៨ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ១,៨ លីត្រ

៤. Honda CR-V

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៨,៤ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៦,៩ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៧,៨ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ២,៤ លីត្រ

៣. Kia Soul

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៨,១ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៦,៧ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៧,៥ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ២,០ លីត្រ

២. Lexus UX 200

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៨,១ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៦,៣ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៧,១ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ២,០ លីត្រ

១. Nissan Kicks

 • ក្នុង​​ក្រុង ៖ ស៊ី​ប្រេង​​ ៧,៥ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ​ ១០០ គ.ម
 • ផ្លូវ​លាត ៖ ស៊ី​ប្រេង​ ៦,៥ លីត្រ ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គ.ម
 • ជា​មធ្យម​ ៖ ស៊ី​ប្រេង ៧,១ លីត្រ
 • ម៉ាស៊ីន ៖ ចំណុះ ១,៦ លីត្រ
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម