មើលគ្រឿងស៊ីនរបស់ NX300 F Sport ឆ្នាំ ២០២០ ពេញម៉ង…

ដើម្បីកុំអោយពិបាកក្នុងការជ្រើសរើស ឬមានការភាន់ច្រលំទៅលើជម្រើសរបស់ Lexus NX300 F Sport ២០២០ ខេមបូអូតូ សូមធ្វើការបង្ហាញរូបរាង និងគ្រឿងបំពាក់ស៊ីនពីរោងចក្រដែលយើងអាចមើលឃើញ ទាំងក្រៅ និងក្នុង។

ថាសកង់ទំហំ១៨អុីញ ដូចគ្នា ប៉ុន្តែខុសការរចនា

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចង្កៀងមុខ

ជម្រើសពណ៍ខាងក្នុងរថយន្ត

Circuit Red NuLuxe®* with Metallic Sport trim
Black NuLuxe®* with Metallic Sport trim
Arctic White NuLuxe®* with Metallic Sport trim

រូបរាងខាងក្នុង

ប្រព័ន្ធកំសាន្ត ដំណើរការជាមួយ CarPlay

Interior shot of the Lexus NX F SPORT featuring the Remote Touchpad.

រូបរាងទូទៅជាមួយទេសភាព

Lexus NX F SPORT shown in Ultra White.

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម