ម៉ាកឡាន ១០ នេះ ផ្ដល់ការឈឺក្បាលដល់ម្ចាស់តិចតួចជាងគេបំផុត

ក្រុមហ៊ុន​ស្រាវជ្រាវ​ទីផ្សារ​របស់​អាមេរិក JD Power បាន​បង្ហាញ​ចេញ​នូវ​ចំណាត់​ថ្នាក់​នៃ​ម៉ាក​រថយន្ត​គួរ​​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​ជាង​គេ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ របស់​ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ធ្វើ​វាស់​វែង​តួលេខ​នៃ​បញ្ហា​ដែល​អតិថិជន​រាយការណ៍​អំឡុង​ពេល​ ៩០ ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​រថយន្ត​ថ្មី​របស់​ពួក​គេ។

ខាង​ក្រោម​ជា​ម៉ាក​រថយន្ត​គួរ​ឲ្យ​ទុក​ចិត្ត​ជាង​គេ ផ្អែក​លើ​​ចំនួន​បញ្ហា​ដែល​បាន​រាយការណ៍​​ក្នុង​ចំណោម​រថយន្ត ១០០ គ្រឿង ៖

១០. Toyota ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៩០ បញ្ហា

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

១០. Lexus ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៩០ បញ្ហា

១០. Dodge ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៩០ បញ្ហា

៧. Nissan ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៨៦ បញ្ហា

៦. Chevrolet ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៨៥ បញ្ហា

៥. Lincoln ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៨៤ បញ្ហា

៤. Ford ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៨៣ បញ្ហា

៣. Hyundai ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៧១ បញ្ហា

២. Kia ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៧០ បញ្ហា

១. Genesis ៖ ១០០ រថយន្ត​មាន ៦៣ បញ្ហា​​​​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម