រថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតទាំង ៥ នៅលើពិភពលោក

១. Rolls-Royce Sweptail មានតម្លៃ ១៣លានដុល្លារ

២. Mercedes-Benz Maybach Exelero មានតម្លៃ ៨លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៣. Koenigsegg CCXR Trevita មានតម្លៃ ៤,៨លានដុល្លារ

៤. Lamborghini Veneno តម្លៃ ៤,៥លាន ដុល្លារ

៥. W Motors Lykan Hypersport តម្លៃ ៣,៤លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម