រថយន្តថ្មី ១០ម៉ូដែល តម្លៃថោកជាងគេបំផុតនៅអាមេរិក

ពិនិត្យ​មើល​លើ​រថយន្ត​ថ្មី​​ដែល​កំពុង​ដាក់​លក់​លើ​ទីផ្សារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន មាន​រថយន្ត​ចំនួន ១០ តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ដែល​​សុទ្ធសឹង​ជា​រថយន្ត​ម៉ូដែល​ឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២០។

១. Chevrolet Spark Hatchback តម្លៃ ១៤ ១០០ ដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Mitsubishi Mirage ឆ្នាំ ២០១៩ តម្លៃ ១៤ ៩៣០ ដុល្លារ

៣. Ford Fiesta Sedan ឆ្នាំ ២០១៩ តម្លៃ ១៥ ៣០០ ដុល្លារ

៤. Nissan Versa ឆ្នាំ ២០២០ តម្លៃ ១៥ ៦៣០ ដុល្លារ

៥. Mitsubishi Mirage G4 ឆ្នាំ ២០១៩ តម្លៃ ១៦ ០០០ ដុល្លារ

៦. Hyundai Accent Sedan ឆ្នាំ ២០២០ តម្លៃ ១៦ ២០០ ដុល្លារ

៧. Kia Rio ឆ្នាំ ២០១៩ តម្លៃ ១៦ ៤០០ ដុល្លារ

៨. Toyota Yaris Sedan ឆ្នាំ ២០២០ តម្លៃ ១៦ ៦០០ ដុល្លារ

៩. Honda Fit ឆ្នាំ ២០១៩ តម្លៃ ១៧ ២០០ ដុល្លារ

១០. Chevrolet Sonic Sedan ឆ្នាំ ២០២០ តម្លៃ ១៧ ៦០០ ដុល្លារ​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម