រថយន្ត ១០ ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតនៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

បើ​តាម​តួ​លេខ​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ​ Focus2move បាន​បង្ហាញ​អំពី​រថយន្ត​ចំនួន ១០ ដែល​លក់​ដាច់​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ ដែល​គិត​ត្រឹម​ខែ​វិច្ឆិកា។

១. Ford F-Series លក់​បាន​ប្រមាណ​ ៨០ ម៉ឺន​គ្រឿង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. ​រថយន្ត​ភីកអាប់ RAM ​លក់​បាន​ប្រមាណ ៥៧៣ ០០០ គ្រឿង

៣. Chevrolet Silverado លក់​បាន​ប្រមាណ ៤៩៤ ០០០ គ្រឿង

៤. Toyota RAV4 លក់​បាន​ប្រមាណ ៤០៦ ០០០ គ្រឿង

៥. Honda CR-V លក់​បាន​ប្រមាណ​ ៣៤៨ ០០០ គ្រឿង

៦. Nissan Rogue លក់​បាន​ប្រមាណ ៣២៣ ០០០ គ្រឿង

៧. Toyota Camry លក់​បាន​ប្រមាណ​ ៣១០ ០០០ គ្រឿង

៨. Chevrolet Equinox លក់​បាន​ប្រមាណ ៣០៣ ០០០ គ្រឿង

៩. Honda Civic លក់​បាន​ប្រមាណ ៣០២ ០០០ គ្រឿង

១០. Toyota Corolla លក់​បាន​ប្រមាណ ២៨១ ០០០ គ្រឿង​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម