រថយន្ត ២០ ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៅ…

(សហរដ្ឋអាមេរិក) រថយន្តប្រភេទ Crossovers និងប្រភេទដឹក មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់នៅសព្វថ្ងៃនេះ។ ឆ្នាំ២០១៨ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីទទួលបាននូវការវាស់វែងលើអ្វីដែលរថយន្តលក់ដាច់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ។ ប្រសិនបើវាមិនទាន់ច្បាស់ពីអ្វីដែលអាចមើលឃើញនៅលើដងផ្លូវរថយន្តស្ព័រ SUV និងភីកអាប់បានគ្រប់គ្រងលើទីផ្សាររថយន្តរបស់អាមេរិក។

២០. Nissan Sentra: លក់បានចំនួន ២១៣,០៤៦ គ្រឿង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

១៩. GMC Sierra លក់បានចំនួន ២២៤,៥៥៤ គ្រឿង

១៨. Jeep Grand Cherokee លក់បានចំនួន ២២៤,៩០៨ គ្រឿង

១៧. Jeep Cherokee លក់បានចំនួន ២៣៩,៤៣៧ គ្រឿង

១៦. Jeep Wrangler លក់បានចំនួន ២៤០,០៣២ គ្រឿង

១៥. Toyota Highlander លក់បានចំនួន ២៤៤,៥១១ គ្រឿង

១៤. Toyota Tacoma លក់បានចំនួន ២២៤,៦៥៩ គ្រឿង

១៣. Ford Explorer លក់បានចំនួន ២៦១,៥៧១ គ្រឿង

១២. Ford Escape លក់បានចំនួន ២៧២,២២៨ គ្រឿង

១១. Honda Accord លក់បានចំនួន ២៩១,០៧១ គ្រឿង

១០. Chevrolet Equinox លក់បានចំនួន ២៩៩,៤៤៩ គ្រឿង

៩. Toyota Corolla លក់បានចំនួន ៣០៣,៧៣២ គ្រឿង

៨. Honda Civic លក់បានចំនួន ៣២៥,៧៦០ គ្រឿង

៧. Toyota Camry លក់បានចំនួន ៣៤៣,៤៣៩ គ្រឿង

៦. Honda CR-V លក់បានចំនួន ៣៧៩,០២១ គ្រឿង

៥. Nissan Rogue លក់បានចំនួន ៤១២,១១០ គ្រឿង

៤. Toyota RAV4 លក់បានចំនួន ៤២៧,១៦៨ គ្រឿង

៣. Chevrolet Silverado លក់បានចំនួន ៥៣១,១៥៨ គ្រឿង

២. Ram trucks លក់បានចំនួន ៥៣៦,៩៨០ គ្រឿង

១. Ford F-Series លក់បានចំនួន ៩០៩,៣៣០ គ្រឿង

 

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម