លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់ពន្ធផ្លូវសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ បានហើយ (វីដេអូ)!

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ៖

ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលលោកអ្នកអាចធ្វើការគណនាការបង់ពន្ធនោះ សូមទស្សនាវីដេអូណែនាំការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនាពន្ធមធ្យោបាយឆ្នាំ២០១៩

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកកម្មវិធីទាំង iOS និង Android ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ ” Cambodia Road Tax 2019 “

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម