សញ្ញានេះ ធានាថាមនុស្សភាគច្រើន មិនដឹងពីអត្ថន័យរបស់វា !

មនុស្សភាគច្រើនដែលបើកបររថយន្តនៅទូរទាំងពិភពលោក មិនប្រាកដថាដឹង និងស្គាល់ថាហេតុអ្វីបានជានៅលើកុងទ័រប្រេងឥន្ទនៈមានសញ្ញានេះឡើយ ដោយខ្លះបែរទៅឆ្វេង និងខ្លះបែរទៅស្តាំ តាមអត្ថន័យខាងក្រោម៖

រូបខាងលើនេះ សញ្ញានេះបែរទៅស្តាំ មានន័យថាកន្លែងចាក់ប្រេងឥន្ទនៈគឺនៅខាងស្តាំ
រូបខាងលើនេះ សញ្ញានេះបែរទៅឆ្វេង មានន័យថាកន្លែងចាក់ប្រេងឥន្ទនៈគឺនៅខាងឆ្វេង

 

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម