សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ទម្លាក់​ប្រាក់​ប្រមាណ ១០០លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ផលិត​គ្រឿង​បន្លាស់រថយន្តអគ្គិសនីក្នុង​ស្រុក

[បរទេស] កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានធ្វើការប្រកាសផ្តល់មូលនិធិចំនួន ១០០ លានដុល្លារ ដើម្បីជួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់រៀបចំផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនី (EV) នៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលការប្រកាសពីកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Detroit សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកម្មកររថយន្តនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះ។

ក្នុងនោះ សម្រាប់ថវិកាពាក់កណ្តាលនឹងបានមកពីនាយកដ្ឋានថាមពលដើម្បីជួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្លាស់ប្តូរពីការផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់រថយន្តប្រើម៉ាស៊ីនចំហេខាងក្នុងទៅជារថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធ ខណៈថវិកាពាក់កណ្តាលផ្សេងទៀតបានមកពីនាយកដ្ឋាន departure Implementation Grandts ដើម្បីជួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធ្វើពិពិធកម្មការផលិត និងគម្រោងបំប្លែង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ជាមួយគ្នានេះ សេតវិមាន White House បាននិយាយថា ប្រាក់នេះនឹងគាំទ្រដល់ “ការកែសំរួលឡើងវិញ ដើម្បីរក្សាការងារល្អ ប្រាក់ខែល្អ និងការងារសហជីពនៅក្នុងសហគមន៍ដូចគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់រថយន្ត ផ្លាស់ប្តូរទៅរកការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅសហេដ្ឋអាមេរិក ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម