ឡានទាំង ១០ម៉ូដែលដែលត្រូវបានដេញថ្លៃខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក

[បរទេស] យោងតាមគេហទំព័រ Zingnews បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅរថយន្តដែលដាក់លក់ដេញថ្លៃបានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោក ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជារថយន្តដែលលក់ដេញថ្លៃបានខ្ពស់ជាងគេទាំង ១០៖

១) Ferrari 250 GTO/330 LM ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៦២ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ៥១,៧ លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Ferrari 412 P Berlinetta ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៦៧ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ៣០,២ លានដុល្លារ

៣) Mercedes-AMG Petronas F1 W04 ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០១៣ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ១៨,៨ លានដុល្លារ

៤) Ferrari 250 GT SWB California Spider ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៦២ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ១៨ លានដុល្លារ

៥) Ferrari 250 LM ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៦៤ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ១៧,១ លានដុល្លារ

៦) Jaguar XKSS ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៥៧ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ១៣,២ លានដុល្លារ

៧) Ferrari 312 PB ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៧២ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ១៣,៤ លានដុល្លារ

៨) Bugatti Chiron Profilèe ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២២ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ១០,៨ លានដុល្លារ

៩) Mercedes-Benz CLK GTR Roadster ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០០២ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ១០,២ លានដុល្លារ

១០) Ferrari 250 GT SWB Berlinetta ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៦២ រថយន្តនេះដេញថ្លៃបានរហូតដល់តម្លៃ ៩,៤ លានដុល្លារ ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម