ឡានប្រភេទ PHEV ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយទាំង ១០ម៉ូដែល ប្រើថាមពលអគ្គិសនីអាចរត់បានចម្ងាយជាងគេក្នុងឆ្នាំ ២០២៤

[បរទេស] យោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Motor1.com បានបញ្ចេញនៅបញ្ជីរថយន្តប្រភេទ Plug-in hybrid ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយអាចបើកបរបានចម្ងាយឆ្ងាយជាងគេពីការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធ ។  ខាងក្រោមនេះ ជារថយន្តប្រើ Plug-in hybrid ដែលប្រើថាមពលអគ្គិសនីអាចបើកបរបានចម្ងាយឆ្ងាយជាងគេទាំង ១០ម៉ូដែល៖

១) Toyota Prius Prime អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៧០ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Toyota Rav4 Prime អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦៧,៥ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

៣) Volvo S60 Recharged អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦៥,៩ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

៤) Mitsubishi Outlander អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៦១,១ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

៥) Lexus NX 450h Plus អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៩,៥ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

៦) Volvo XC60 T8 Recharged អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៦,៣ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

៧) Kia Sportage អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៤,៧ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

៨) Alfa Romeo Tonale អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៣,១ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

៩) Dodge Hornet អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៣,១ គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី

១០) Hyundai Tucson អាចបើកបរបានចម្ងាយ ៥៣,១  គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម