ឡានមិនមែនជាប្រភេទ Hybrid ដែលសន្សំសំចៃបំផុតទាំង ១០ម៉ូដែល

[បរទេស] ខណៈបច្ចុប្បន្នតម្លៃសាំងហ្គាសកំពុងឡើងថ្លៃ ក្នុងនោះយោងតាមគេហទំព័រ Motor1.com បានធ្វើការដាក់បង្ហាញរថយន្តស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ថ្មីដែលមិនមែនជាប្រភេទ Hybrid ដែលសន្សំសំចៃបំផុត ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមលំដាប់នៃការវាយតម្លៃ EPA របស់ពួកគេសម្រាប់ទាំងការបើកបរក្នុងទីក្រុង និងផ្លូវហាយវេរួមបញ្ចូលគ្នា ៖

  • ១) Mitsubishi Mirage ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៦លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ២) Honda Civic ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៦,៥លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ៣) Hyundai Elandra ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៦,៥លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ៤) Nissan Versa ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៦,៧លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ៥) Toyota Corolla ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៦,៧លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ៦) Kia Forte ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៦,៩លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ៧) Nissan Sentra ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៦,៩លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ៨) Volkswagen Jetta ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៦,៩លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ៩) Acura Integra ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៧,១លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ១០) Nissan Kicks ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ ៖ រថយន្តនេះមានកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនះ ៧,១ លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ ៕
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម