ឡានអគ្គិសនីបើកបានឆ្ងាយជាងគេទាំង១០ មានតែមួយប៉ុណ្ណោះស៊ូដល់ ៨០០គីឡូម៉ែត្រ

[ទីផ្សារបរទេស] រថយន្តអគ្គិសនីបានក្លាយជារថយន្តដែលកាន់តែពេញនិយមខ្លាំង ដោយមានម៉ូដែលថ្មីបានចេញលក់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដណ្ដើមយកទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងមួយនេះ។ រថយន្តជំនាន់ថ្មីដែលចេញកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ផ្ដល់ចម្ងាយបើកបរកាន់តែឆ្ងាយ ហើយថែមទាំងសាកភ្លើងឆាប់ពេញទៀតផង។ ខាងក្រោមនេះជារថយន្តអគ្គិសនីដែលបើកបានឆ្ងាយជាងគេ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ ៖

១. Lucid Air Dream Edition បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៨៣៧គីឡូម៉ែត្រ

ពាណិជ្ជកម្ម

២. Tesla Model S Long-Range បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៦៥២គីឡូម៉ែត្រ 

៣. Rivian R1T Quad-Motor AWD បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៦៤៤គីឡូម៉ែត្រ

៤. Tesla Model 3 Long Range AWD បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៥៧៦គីឡូម៉ែត្រ

៥. Mercedes EQS 450+ បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៥៦៣គីឡូម៉ែត្រ


៦. Tesla Model X បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៥៦០គីឡូម៉ែត្រ

៧. Tesla Model Y Long Range AWD បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៥៣១គីឡូម៉ែត្រ

៨. GMC Hummer EV Edition 1 បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៥២៩គីឡូម៉ែត្រ

៩. BMW iX xDrive 50 បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៥២១គីឡូម៉ែត្រ

១០. Rivian R1S Quad-Motor AWD បើកបរបានចម្ងាយប្រមាណ ៥០៩គីឡូម៉ែត្រ

Sponsored