ឡាន ១០ ម៉ូដែល ស៊ីសាំងតិចបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៩០ ក្រុមហ៊ុន Toyota បាន​ចាប់ផ្តើម​សិក្សា និង​ផលិត​នូវ​ប្រព័ន្ធ Hybrid និង ប្រព័ន្ធ​ចំហេះ​ខាង​ក្នុង ដែល​នាំ​ឲ្យ​រថយន្ត Prius មាន​ល្បឿន​យឺត ប៉ុន្តែ​ស៊ីសាំង​តិច​បំផុត។ បើ​ទោះ​បី​ជា​បែប​នេះ​ក្តី Toyota Prius មិនមែន​ជា​រថយន្ត​ដែល​ស៊ីសាំង​តិច​បំផុត​ឡើយ​ នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​រថយន្ត។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រថយន្ត​ទាំង ១០ ម៉ូដែល ដែល​មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​តិច​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​រថយន្ត៖

១) Honda Civic HB VX ស៊េរី​ឆ្នាំ ១៩៩៥ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៥,៤ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Toyota Prius C ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១៩ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៥,១ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

៣) Honda Civic Coupe HF ស៊េរី​ឆ្នាំ ១៩៨៦ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៥,១ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

៤) Geo Metro XFI ស៊េរី​ឆ្នាំ ១៩៩៤ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៥ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

៥) Chevrolet Sprint ER ស៊េរី​ឆ្នាំ ១៩៨៦ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៤,៩ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

៦) Toyota Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១០ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៤,៧ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

៧) Honda Insight ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១៩ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៤,៥ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

៨) Honda Insight ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០០០ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៤,៤ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

៩) Toyota Prius 3 ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១៩ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៤,៣ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

១០) Hyundai Ioniq ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១៨ មាន​កម្រិត​ស៊ីសាំង​ជា​មធ្យម ៤,០៦ លីត្រ​ក្នុង​ចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម