អេមហួស!​ ១សប្តាហ៍ BYD​ លក់រថយន្តបាន ៥មុឺនគ្រឿងជាងនៅទីផ្សារចិន

[ទីផ្សារចិន] យោងតាមគេហទំព័រ CarNewsChina.com BYD គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទី១ដែលលក់រថយន្តបានច្រើនជាងគេនៅទីផ្សារចិនពោលគឺលក់បានចំនួន ៥៣,៤០០គ្រឿង ក្នុង១សប្តាហ៍ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ដល់ ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤​​ នេះ)។

បើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនតួលេខនេះហាក់ធ្លាក់ចុះ ២,៩១ភាគរយ​​ ដែលលក់បានដល់ទៅ ៥៥០០គ្រឿងឯណ្ណោះ ប៉ុន្តែ ក្រុមហ៊ុន Tesla​ ក៏លក់បានច្រើនគួរសមដែលគឺ ១៥,២០០គ្រឿង ដែលកើតឡើង ១៦,០៣ភាគរយ បើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនដែលលក់បាន ១៣,១០០គ្រឿង។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សូមជំរាបឲបានថាកាលពីឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុននេះលក់រថយន្តរបស់ខ្លួនបានសរុបចំនួន ៣,០២៤,៤១៧គ្រឿង​ ខណៈក្នុងឆ្នាំនេះវិញត្រឹមរយៈពេល ៥ខែដំបូងសោះក្រុមហ៊ុននេះបានលក់រថយន្តបានសរុបចំនួន ១,៣លានគ្រឿង ទៅហើយ ដែលជាតួលេខមួយគួរឲកត់សម្គាល់។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម