៣៨ ឆ្នាំហើយ ឡាន Ford F-Series នៅតែគ្មានអ្នកផ្ដួលបាន

ផ្អែក​តាម​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ ដែល​បូក​សរុប​ដោយ MSN Auto បាន​បង្ហាញ​ថា Ford F-Series នៅ​តែ​ជា​រថយន្ត​ដែល​លក់​ដាច់​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​វា​បាន​កាន់​កាប់​តំណែង​នេះ​អស់ ៣៨ ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ ខាង​ក្រោម​ជា​រថយន្ត​ទាំង ១០ លក់​ដាច់​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ​ទីផ្សារ​អាមេរិក ៖

១. Ford F-Series លក់​បាន ៨៩៥ ៥២៦ គ្រឿង

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Ram Truck លក់​បាន ៦៣៣ ៦៩៤ គ្រឿង

៣. Chevrolet Silverado លក់​បាន ៥៧៥ ៦០០ គ្រឿង

៤. Toyota RAV4 លក់​បាន ៤៤៨ ០៧១ គ្រឿង

៥. Honda CR-V លក់​បាន ៣៨៤ ១៦៨ គ្រឿង

៦. Nissan Rogue លក់​បាន ៣៥០ ៤៤៧ គ្រឿង

៧. Chevrolet Equinox លក់​បាន ៣៤៦ ០៤៨ គ្រឿង

៨. Toyota Camry លក់​បាន ៣៣៦ ៩៧៨ គ្រឿង

៩. Honda Civic លក់​បាន ៣២៥ ៦៥០ គ្រឿង

១០. Toyota Corolla លក់​បាន ៣០៤ ៨៥០ គ្រឿង​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម