ក្រសួងប្រកាសលក់បញ្ចុះតម្លៃលេខចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល

កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅលើគេហទំព័រ និងទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសជាផ្លូវការទាក់ទងទៅនឹងការលក់លេខចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទិញ ឬ ជ្រើសរើសយកលេខមួយចំនួន ដែលនឹងធ្វើការបញ្ចុះថ្លៃដូចខាងក្រោម៖

– ថយចាប់ពី ១ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៥០%
– ថយចាប់ពី ២ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៧៥%
– ថយចាប់ពី ៣ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៩០%
– ថយចាប់ពី ៤ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៩៥%
– ថយចាប់ពី ៥ស៊េរីទៅ៖ បញ្ចុះថ្លៃ ១០០% (មិនគិតថ្លៃ)

រូបភាព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ទិញលេខ និងចុះបញ្ជី៖
https://vehicle.mpwt.gov.kh/

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទាញយកឯកសារជាទម្រង់PDF៖
http://mpwt.gov.kh/kh/documents/announcement/179

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម