ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រណិត Lexus អាចនឹងមានវត្តមាននៅទីផ្សារកម្ពុជាឆាប់ៗ…?

យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្តផ្លូវការ តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) បានធ្វើការប្រកាសស្តីពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានឯកភាពកត់ត្រា ទទួលស្គាល់សិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខលើយានយន្ត និងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាក (“𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐋𝐌𝟑𝟓𝟎𝐡”, “𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐋𝐗𝟔𝟎𝟎”, “𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐍𝐗𝟑𝟓𝟎”, “𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐑𝐗𝟓𝟎𝟎𝐡”, “𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐍𝐗𝟐𝟓𝟎”, “𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐋𝐒𝟓𝟎𝟎”, “𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐑𝐗𝟑𝟓𝟎” 𝐚𝐧𝐝 “𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐄𝐒𝟑𝟓𝟎”) ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះផងដែរ ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ ដែលទទួលបានសិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុន 𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 𝐉𝐈𝐃𝐎𝐒𝐇𝐀 𝐊𝐀𝐁𝐔𝐒𝐇𝐈𝐊𝐈 𝐊𝐀𝐈𝐒𝐇𝐀 (𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐑𝐏𝐎𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍) ប្រទេសជប៉ុន។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសនេះ យើងក៏មិនទាន់ដឹងនូវឡើយទេ ថាក្រុមហ៊ុនរថយន្តប្រណិតជប៉ុន មួយនេះនឹងលេចចេញរូបរាងផ្លូវការនៅកម្ពុជាពេលណានោះឡើយ។ ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ Lexus ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងមានវត្តមាននៅកម្ពុជា ដោយនៅក្នុងនោះមិនត្រឹមតែលក់រថយន្តថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ ក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងមកជាមួយនឹងផ្នែកសេវាកម្ម និងលក់គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធដូចជាក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) ជាក់ជាមិនខានឡើយ។ ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសទាំងស្រុងពីក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា (ខេមបូឌា)៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម