ចំណូលរបស់ Ferrari កើនឡើងលើសការរំពឹងទុក

ក្រុមហ៊ុន Ferrari បាន​បង្ហាញ​ចេញ​​ចំណូល​ដែល​រក​បាន​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ដែល​ចំណូល​មាន​ការ​កើន​ឡើង​​ ៤% អាច​រក​បាន​ ១,០២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

ជា​មួយ​លទ្ធផល​ល្អ​លើស​ការ​រំពឹង​ទុក ក្រុមហ៊ុន​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​ចំណូល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ អាច​នឹង​មាន​ប្រមាណ​ ៣,៧ ពាន់​លាន​អឺរ៉ូ ដែល​តួ​លេខ​ប៉ាន់​ស្មាន​ចាស់​គឺ ៣,៥ ពាន់​លាន​អឺរ៉ូ។ ចំណូល​របស់​ Ferrari ភាគ​ច្រើន​គឺ​បាន​ពី​កំណើន​លក់​នៃ​រថយន្ត​ Portofino និង 812 Superfast។ ជាក់​ស្ដែង​នៅ​ត្រីមាស​ទី ៣ នេះ Ferrari អាច​លក់​រថយន្ត​បាន​ ២ ៤៧៤ គ្រឿង កើន​ឡើង ៩,៤% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន៕​

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម