តោះមកស្គាល់រថយន្តរបស់ Rolls-Royce មានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតទាំង ១០ម៉ូដែល

[បរទេស] កាលពីពេលថ្មីៗ កន្លែងទៅនេះ យោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Carbuzz បានធ្វើការបង្ហាញចេញនៅរថយន្ត Rolls-Royce ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនចក្រភពអង់គ្លេស។ ខាងក្រោមនេះ​ ជាម៉ូដែលរបស់ Rolls-Royce ទាំង១០ ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុត៖

១) Rolls-Royce Droptail La Rose Noire រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ៣០ លានដុល្លារ

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២) Rolls-Royce Boat Tail រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ២៨ លានដុល្លារ

៣) Rolls-Royce Sweptail រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ១២,៩ លានដុល្លារ

៤) Rolls-Royce Phantom I Round Door ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩២៥ រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ៧,២ លានដុល្លារ

៥) Rolls-Royce 10hp ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩០៤ រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ៧,២ លានដុល្លារ

៦) Rolls-Royce 40/50hp Double Pullman Limousine ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩១២ រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ៦,៤ លានដុល្លារ

៧) Rolls-Royce Phantom Hyperion by Pininfarina ម៉ូដែលឆ្នាំ ២០០៨ រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ៣,៣ លានដុល្លារ

៨) Rolls-Royce Phantom IV Limousine ‘Princess Margaret’ by H.J. Mulliner ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៥៤ រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ២,៦ លានដុល្លារ

៩) Rolls-Royce Phantom II Continental Sports Coupé by Freestone & Webb ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៣៣ រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ២,៤ លានដុល្លារ

១០) Rolls-Royce Phantom II Special Town Car by Brewster ម៉ូដែលឆ្នាំ ១៩៣៣ រថយន្តនេះ មានតម្លៃលក់រហូតដល់ទៅ ២,៣ លានដុល្លារ ៕

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម