ត្រឹម ៣សប្តាហ៍! ឡានភីកអាប់អគ្គិសនីរបស់ Ford ទទួលបានការកក់មុន ១០ម៉ឺនគ្រឿង

407

ត្រឹមថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភាកន្លងទៅ ក្រុមហ៊ុន Ford បានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនទទួលបានការកក់ចំនួន ៧ម៉ឺនគ្រឿងសម្រាប់រថយន្ត F-150 Lightning។ បើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ កាសែតញូយ៉កថែម បង្ហាញថា សន្ទុះការគាំរបស់ F-150 Lightning គឺមិនបន្ថយល្បឿននោះឡើយ។

បន្ថែមពីនេះ ក្រុមហ៊ុន Ford ក៏បានបន្ថែមដែរថា មកដល់ពេលនេះខ្លួនទទួលបានការកក់ចំនួន ១០ម៉ឺនគ្រឿងហើយ ចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រកាសចេញជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភាកន្លងទៅ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏បានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណេញ ៣,៣បាន់លានដុល្លារនៅត្រីមានទី ១ ឆ្នាំ២០២១ផងដែរ ដែលវាច្រើនជាងត្រីមាសផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១មក។

ពាណិជ្ជកម្ម

រថយន្ត Ford F-150 Lightning មានតម្លៃចាប់ពី ៣៩ ៩៧៤ដុល្លារ សម្រាប់ម៉ូឌែលប្រភេទទាប ឬ ចាប់ពី ៩០ ០០០ដុល្លារ សម្រាប់ម៉ូឌែលប្រភេទខ្ពស់បំផុត និងមានតម្លៃចាប់ពី ៥២ ៩៧៤ដុល្លារ សម្រាប់ម៉ូឌែលប្រភេទ XLT៕

Sponsored