ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃពេលបើកបរ ត្រូវពិន័យប្រាក់ប៉ុន្មាន?

1331

យោង អនុក្រឹត្យលេខ៣៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៤៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក រាល់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃពេលកំពុងបើកបរដោយគ្មានឩបករណ៌ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ត្រូវពិន័យជាប្រាក់៖

  • ម៉ូតូ ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ៨០ ០០០ រៀល
  • រថយន្តធុនស្រាល ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ១២០ ០០០ រៀល
  • រថយន្តធុនធ្ងន់ ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ២២៥ ០០០ រៀល
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក-Road Traffic Safety Department
Sponsored