មកមើលពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ខែថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ទី១៥ ខែមីនា

នាព្រឹកនេះ នៅលើទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានធ្វើការបញ្ចេញនូវតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ខែថ្មី ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។​ ក្នុងនោះដែរយើង សង្កេតឃើញថា តម្លៃប្រេងហាក់មានតម្លៃថ្លៃជាងពីខែមុន ដោយតម្លៃសាំងធម្មតាប្រភេទ EA92 ពីតម្លៃ ៣ ៥០០រៀល/លីត្រ ទៅ ៣ ៧០០រៀល/លីត្រ និងសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតវិញពីតម្លៃ ៣ ២០០រៀល/លីត្រ ទៅ ៣ ៣៥០រៀល/លីត្រ។

ហើយនេះជាសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការ៖

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសក៏មានស្ថានីយ៌ប្រេងឥន្ធនៈក៏បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តផងដែរ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ហើយនៅខាងក្រោមនេះជាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកាលពីខែមុន ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដែលក្រសួងបានធ្វើការប្រកាស៖

ប្រភពឯកសារកាលពីខែកុម្ភៈ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ប្រភពឯកសារកាលពីខែកុម្ភៈ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម