មក​ស្គាល់រថយន្ត Sedan ស្ទុះលឿនជាងគេបំផុតប្រចាំ ២០១៩

MSNAuto បាន​បង្កើត​នូវ​បញ្ជី​ថ្មី​មួយ​ ដែល​និយាយ​អំពី​រថយន្ត​ប្រភេទ Sedan អាច​បង្កើន​សន្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ បាន​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ដោយ​រាប់​តែ​រថយន្ត​​មាន​លក់​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក។

១០. Kia Stinger GT ឆ្នាំ ២០១៩

ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • ម៉ាស៊ីន​​ប្រភេទ Twin-Turbocharged ចំណុះ​ ៣,៣ លីត្រ ៦ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៣៦៥
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៤,៤ វិនាទី

៩. Audi S4

 • ​ម៉ាស៊ីន​​ប្រភេទ TDI ចំណុះ​ ៣,០ លីត្រ ៦ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៣៤៩
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៤,៣ វិនាទី

៨. Maserati Quattroporte GTS GranSport ឆ្នាំ ២០១៩

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ៣,៨ លីត្រ ៨ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៥២៣
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៤,២ វិនាទី

៧. BMW M3 ឆ្នាំ ២០១៩

 • ម៉ាស៊ីន​​ប្រភេទ Twin-Turbo ចំណុះ​ ៣,០ លីត្រ ៦ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៤៤៤
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៤ វិនាទី

៦. Mercedes-AMG C 63 ឆ្នាំ ២០១៩

 • ម៉ាស៊ីន​​ប្រភេទ bitturbo ចំណុះ​ ៤,០ លីត្រ ៨ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៥០៣
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៣,៩ វិនាទី

៥. Mercedes-AMG CLA 45

 • ម៉ាស៊ីន​​ប្រភេទ Turbo ចំណុះ​ ២,០ លីត្រ ៣៧៥
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៣,៨ វិនាទី

៤. BMW M760i

 • ម៉ាស៊ីន​​ប្រភេទ Twin-Turbo ចំណុះ​ ៦,៦ លីត្រ ១២ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៦០០
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៣,៦ វិនាទី

៣. Mercedes-AMG S 63

 • ម៉ាស៊ីន​​ប្រភេទ biturbo ចំណុះ​ ៤,០ លីត្រ ៨ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៦០៣
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៣,៤ វិនាទី

២. Dodge Charger SRT Hellcat

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ៦,២ លីត្រ ៨ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៧០៧
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៣,៤ វិនាទី

១. Porsche Panamera Turbo

 • ម៉ាស៊ីន​​ប្រភេទ Twin-Turbo ចំណុះ​ ៤,០ លីត្រ ៨ ស៊ីឡាំង​ កម្លាំង​ ៥៥០
 • ស្ទុះ​ពី ០ ដល់ ៩៦ គ.ម/ម៉ ប្រើ​ពេល ៣,៤ វិនាទី
ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម